REGULAMIN PARKINGU

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług parkingu oraz
serwisu internetowego znajdującego się na stronie www.hcpark.pl

I.

● Parking zarządzany przez Iwonę Sermet prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą: IVICAR Sp. z o.o.,
Skawina, Holiday Car Park, NIP:

944-227-64-42

, dalej "Zarządca
Parkingu ".
● W ramach swojej działalności Zarządca Parkingu umożliwia
dokonywanie rezerwacji usługi parkingowej poprzez serwis
internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hcpark.pl.
● Korzystanie z serwisu internetowego (www.hcpark.pl) i
dokonywanie za jego pośrednictwem rezerwacji usługi
parkingowej jest bezpłatne. Użytkownik zobowiązany jest od
uiszczenia opłaty parkingowej po wjechaniu na parking.
● Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908) oraz maksymalna
prędkość 10 km/h. Użytkownik ma obowiązek stosować się do
oznaczeń na terenie Parkingu oraz drogach dojazdowych.
● Parking jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez
wszystkie dni w roku, chyba, że występuje przerwa techniczna.
● Wysokość opłat za parkowanie określa cennik, umieszczony na
terenie Parkingu lub na stronie internetowej.
● Przedmiotem umowy jest usługa parkingowa (dozorowania)
rozumiana jako przechowanie pojazdów wraz z kluczykami, o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, oraz rzeczy
stanowiące ich wyposażenie fabryczne. Pojazdy o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub z jakimikolwiek

przyczepami lub znacznych rozmiarów przekraczających
powierzchnię miejsca postojowego, mogą korzystać z Parkingu
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Obsługę Parkingu.
● Pozostawienie kluczyków jest odnotowywane w systemie
parkingowym i jest związane wyłącznie z procesem parkowania
samochodów na terenie parkingu. Brak adnotacji w systemie
parkingowym wskazującej, że kluczyki zostały pozostawione jest
równoznaczne z tym, że nie zostały one pozostawione tj.
kluczyki nie zostały przekazane obsłudze parkingu i tym samym
nie zostały pozostawione w biurze parkingu do przechowania, na
czas przechowania samochodu na terenie parkingu.
● Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu lub
dokonanie rezerwacji usługi parkingowej za pośrednictwem
serwisu internetowego www.hcpark.pl akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) oraz
politykę prywatności (RODO) i zobowiązuje się do ich ścisłego
przestrzegania.

II.

● Po wjechaniu na Parking Użytkownik ma obowiązek uiścić opłatę
parkingową stanowiącą podstawę dla usługi dozorowania
Zarządcy Parkingu.
● Użytkownik w dniu uiszczenia opłaty parkingowej ma prawo
anulować rezerwację, wówczas otrzyma zwrot uiszczonej opłaty
przekraczającej kwotę brutto 10 pln. Zwrot kwoty nastąpi w takiej
samej formie w jakiej opłata została uiszczona.
● Obsługa Parkingu nie ma obowiązku weryfikowania stanu
technicznego pojazdu, wyglądu, wyposażenia zewnętrznego.
Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia dodatkowego
wyposażenia zewnętrznego pojazdu w szczególności: kołpaki,
anteny, reflektory przeciwmgielne inne wystające części ozdobne

lub tuningowane, bądź możliwe do demontażu, zaś w pierwszej
kolejności o ile istnieje taka możliwość schować je do wnętrza
pojazdu.
● Osoba oddająca pojazd na Parking zobowiązana jest do
zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed dostaniem
się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania
posiadanych systemów alarmowych. W szczególności
pozostawiony pojazd winien mieć zamknięte i zablokowane
wszelkie drzwi, okna i bagażnik, a także włączony alarm, jeżeli
go posiada.
● Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być skutecznie
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się
(przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi
w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.
● Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
Obsłudze Parkingu o planowanym czasie pozostawienia
pojazdu, co zostanie potwierdzone poprzez wpisanie w systemie
parkingowym. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego
w systemie parkingowym, zostanie naliczona opłata zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
● Jeżeli w ciągu 7 dni od dnia planowanego odbioru pojazdu nie
pojawi się osoba, która oddała pojazd do przechowania, Obsługa
Parkingu zawiadomi policję w celu skontaktowania się z
właścicielem pojazdu. Jeżeli próba nie przyniesie żądanych
efektów pojazd zostanie usunięty z Parkingu na koszt i ryzyko
właściciela pojazdu.
● W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich
wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą
być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu
rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

● Osobom w stanie nietrzeźwym lub u których stan wskazuje na
spożycie alkoholu, narkotyków, Obsługa Parkingu może
odmówić przyjęcia na Parking lub wydania z Parkingu pojazdu.
● Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów
przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz
innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie
jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
● Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki
wynikające z działania siły wyższej lub czynników zewnętrznych
w szczególności: opadów atmosferycznych (grad) niskich albo
wysokich temperatur naturalnie oddziałujących na pojazd oraz
nieprzestrzegania przez korzystającego z Parkingu postanowień
niniejszego Regulaminu.
● Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód
komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób
korzystających z Parkingu.
● Użytkownik pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody wyrządzone osobom trzecim lub innym pojazdom na
terenie Parkingu .
● Użytkownik jest zobowiązany zabrać z pojazdu wszelkie
wartościowe rzeczy oraz jest zobowiązany nie pozostawiać w
pojeździe zwierząt, substancji niebezpiecznych i innych
przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie.
● Zarządca Parkingu nie odpowiada za rzeczy pozostawione
wewnątrz pojazdu.
● Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe.
● Bezwzględnie zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek
działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw
pojazdów, mycia pojazdu, wymiany płynów chłodzących, paliwa
oraz zanieczyszczaniu Parkingu .

● Na terenie Parkingu obowiązuje również bezwzględny zakaz
spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków.
● Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy
natychmiast zgłaszać Obsłudze Parkingu

III.

● Zarządca Parkingu jest upoważniony do usunięcia pojazdu z
Parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego
zagrożenia, na co Użytkownik pojazdu wyraża zgodę. Zarządca
ma również prawo na koszt i ryzyko Użytkownika pojazdu, do
przestawienia pojazdu w przypadku przekroczenia ilości dni
wskazanych w systemie parkingowym.
● Użytkownik pojazdu (oddający) potwierdza, że zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i
nie wnosi zastrzeżeń. Potwierdza, że uznaje kwoty wskazane w
cenniku. W imieniu Zarządcy Parkingu obsługę bieżącą
powierzonych pojazdów w jego imieniu prowadzi Obsługa
Parkingu, która może wydawać dyspozycje związane z
powierzonymi, pojazdami jak również prowadzą rozliczenia
wykonywanych usług.
● Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża
zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i
zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
● Zarządca Parkingu wystawia fakturę/rachunek, na życzenie
Użytkowników pojazdów w terminie 7 dni od daty wykonania
umowy przechowania. Faktura/rachunek może zostać przesłana
pocztą na wskazany adres lub na wskazany w systemie
parkingowym adres mailowy.
● Skargi i wnioski dotyczące Parkingu należy zgłaszać Obsłudze
Parkingu , bądź też na adres e-mail: rezerwacja@hcpark.pl.

● Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę i
Obsługę Parkingu jego danych osobowych. w szczególności
imię, nazwisko, adres e-mail oraz/lub numer telefonu
kontaktowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych w celu wykonania Umowy
przechowania pojazdu oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Udostępnienie przez Użytkownika Danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
prawidłowej realizacji Umowy przechowania pojazdu.
● Zarządca Parkingu zastrzega sobie możliwość zmiany
niniejszego regulaminu. Zmiana następuje poprzez publikację
nowej treści na stronie serwisu i nie będzie miała wpływu na
umowy wykonania usługi parkingowej zawarte przed publikacją.
● Aktualny regulamin parkingu obowiązuje od dnia: 5 lipca 2022
roku.